คํานิยาม

ผู้ให้บริการ หมายถึง www.usedmallonline.com

ผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการจากผู้ให้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้

ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลใดๆ ที่เป็นพนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับบริการของผู้ใช้บริการ

ลูกค้า หมายถึง บุคคลใดๆ ที่เป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการ

บริการ หมายถึง สิทธิการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่มีจำหน่ายบนเว็บไซต์ www.usedmallonline.com ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่ผู้ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้

ค่าบริการ หมายถึง ค่าบริการสิทธิการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่มีจำหน่ายบนเว็บไซต์ www.usedmallonline.com และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการจากผู้ให้บริการ ซึ่งคํานวณตามอัตราที่ได้ตกลงกัน


สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการ


1. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ตลอดจนอัตราค่า บริการ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งกระทําตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ให้สิทธิ ดําเนินการให้ บริการแก่ผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และคู่สัญญาตกลงว่าผู้ให้บริการ ไม่มีความรับผิดใดๆ อัน เนื่องมาจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เช่น ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ แต่ตามธรรมเนียมปฎิบัติจะแจ้งให้ทราบก่อนไม่น้อยกว่า 1 เดือน)

2. ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ผู้ให้บริการจะ ดําเนิน การแก้ไขเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติภายในเวลาอันสมควรโดยเร็วที่สุด

3. ผู้ให้บริการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการให้บริการตามสัญญานี้ แต่จะไม่มีความรับผิดในกรณีที่ การให้ บริการหยุดชะงักอันเนื่องมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่เหนือ ความควบคุม ของผู้ให้บริการ

4. ผู้ให้บริการจะไม่นําข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (เช่น เป็นไปตามคำสั่งศาล หรือตามกฎหมายพิเศษในสถานการณ์ไม่ปกติ)

5. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนําเข้ามา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ หรือบริการอื่น หรือกระบวน การอื่นๆ ของผู้ให้บริการ หรือกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ


สิทธิ หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ


1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้เพื่อตนเอง หรือในทางธุรกิจปกติของตนและจะไม่นําไป ให้บริการต่อ (Reselling) เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการให้บริการกับลูกค้าในทางธุรกิจปกติของตน

2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี ของประชาชน และต้องไม่ดําเนินการอย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศของทางราชการ ทั้งที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หรือต่อไปในอนาคต และหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ให้บริการมิได้มีส่วนรู้เห็น หรือช่วยเหลือส่งเสริมในการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

3. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ทําการดัดแปลงหรือแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้ รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้บริการ

4. ผู้ใช้บริการตกลงจะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ ทั้งนี้ ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการ ย่อมทําให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจาก ความรับผิด หรือหน้าที่ในการให้บริการเท่าที่ความล่าช้าหรือการไม่ให้ความช่วยเหลือหรือความร่วมมือของผู้ใช้บริการมีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ

5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหาย เต็มจํานวน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการ

6. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าเครื่องหมายการค้า แนวคิด และรูปแบบในการนําเสนอ รวมถึงทุกส่วนของ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ รวมถึง source code และ object code ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการให้บริการในเว็บไซต์นี้ถือ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดทําการลอกเลียนแบบ ทําซ้ํา หรือ ดัดแปลงไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด

7. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่าผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่บันทึกลงในฐานข้อมูล และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้นำเข้ามาในระบบของผู้ให้บริการ

8. เนื้อหาหรือข้อมูลทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนประกอบการให้บริการภายใต้สัญญานี้ อยู่ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ ผู้ใช้บริการ สามารถใช้เนื้อหาหรือ ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประกอบการใช้บริการเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้ทําซ้ําเนื้อหา หรือข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้งานใน วัตถุประสงค์อื่นๆ

9. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือควรเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามกฎหมายไม่ว่าโดยวิธีการใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทําโดยมี เจตนาหรือไม่

10. ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา User ID และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ มอบหรืออนุญาตให้ บุคคล อื่นนําข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ User ID และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ผู้ใช้บริการยอมรับและถือว่า การกระทํา เหล่านั้นเป็นการกระทําโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

11. ในกรณีผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้ได้ใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นหรือผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจํานวน


ระยะเวลาใช้บริการ


คู่สัญญาตกลงว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการใช้บริการตามสัญญาใช้บริการนี้ ให้ถือว่าระยะเวลาการใช้บริการ ขยายออก ไปอีกคราวละเท่ากําหนดระยะเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาใช้บริการนี้ เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์จะขยาย ระยะเวลาการใช้บริการ ออกไปอีก โดยผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการไปจนครบกําหนดวันสุดท้ายของรอบการใช้บริการ


ค่าบริการ


1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชําระค่าบริการตามเงื่อนไขที่ระบุภายในเวลาที่กําหนด

2. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยการแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน หากไม่ต้องการใช้บริการโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการเอง

3. ค่าบริการที่ชําระมาแล้วจะไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


การระงับบริการชั่วคราว


1. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยแจ้งพร้อมทั้งระบุเหตุในการระงับใช้บริการ

2. การแจ้งระงับใช้บริการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานเกินกว่า 8 ชั่วโมง

3. การแจ้งระงับใช้บริการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานเกินกว่า 4 ชั่วโมง

4. ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ถ้าการระงับใช้บริการนั้นมีระยะเวลานานไม่เกินกว่า 4 ชั่วโมง

5. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่ผู้ให้บริการ เช่น ภัยธรรมชาติ การจารจร การถูกโจรกรรม การล่มของระบบโครงข่าย อินเตอร์เน็ต ความผิดพลาดจากการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นที่นํามาเชื่อมต่อกัน หรือความผิดพลาดของผู้ ให้บริการอื่นที่ผู้ให้บริการใช้งาน เป็นต้น

6. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมเพื่อขอใช้บริการ

7. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าบริการที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนําไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือผ่าฝืนต่อสัญญาใช้บริการนี้

8. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ใช้บริการไม่ได้ชําระค่าบริการตามที่ตกลงกัน

9. ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการสามารถใช้สิทธิระงับการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากผู้ให้บริการมีเหตุจําเป็นต้องบํารุงรักษา หรือแก้ไขระบบในการใช้บริการเป็นการเร่งด่วน โดยผู้ให้บริการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันสมควรในกรณีที่ผู้ให้บริการระงับการให้บริการชั่วคราวตามเงื่อนไขข้างต้นนี้ ผู้ใช้บริการยังคงต้องชําระค่าบริการตามปกติ


การบอกเลิกบริการ


1. ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ในกรณี ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล

2. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนําบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้

3. ผู้ให้บริการมีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การใช้งานของผู้ใช้บริการส่งผลกระทบเป็นปฏิปักษ์กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือระบบการการให้บริการตามสัญญานี้

4. ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้ให้บริการ เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

5. ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีผลได้ในทันทีที่บอกกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ในกรณีที่ผู้ให้บริการละเมิดข้อตกลงอันเป็นสาระสําคัญของสัญญานี้

6. ผู้ให้บริการตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือพ้นสภาพนิติบุคคล

7. ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาใช้บริการหรือเงื่อนไขในการให้บริการซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิ หรือ ประโยชน์อันพึงได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้บริการ เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย


ข้อตกลงอื่นๆ


1. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการล่าช้าหรืองดเว้นใดๆ ในการใช้สิทธิของผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือตามสัญญาฉบับนี้ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธิหรือให้ความยินยอมในการผิดสัญญาของผู้ใช้บริการ

2. เมื่อผลแห่งสัญญานี้ยกเลิกไปแล้วด้วยเหตุใดๆ เป็นเวลาผ่านไปแล้วอย่างน้อย 5 ปี ผู้ให้บริการสามารถลบข้อมูลที่ผู้ใช้ บริการ หรือผู้ใช้งานนําเข้ามาในฐานข้อมูลได้

3. เครดิตการใช้งานหรือผลประโยชน์อื่นใดสามารถสะสมได้ แต่ไม่สามารถซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสิทธิครอบครองได้ และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ - การใช้งานผ่าน หรือการสมัครผ่าน Google Login, Facebook Login ผู้ให้บริการจะนำเอาข้อมูล ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทร (ถ้ามี) จากระบบของ Google, Facebook มาเพื่อใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน และเก็บข้อมูลนี้ไว้ และใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูล ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทร (ถ้ามี) ในการติดต่อไปยังผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการอื่นเพื่อพัฒนาการให้บริการต่อไป (เช่น เราอาจจะต้องส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ไปยังผู้ให้บริการ SMS เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หรือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ)

4. การใช้งานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล ผู้ใช้งานจะต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถส่งคำสั่งให้ส่งอีเมลแทนผู้ใช้บริการ โดยผู้ให้บริการจะใช้อีเมลระบบของผู้ให้บริการ เพื่อส่งอีเมลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล ไปยังอีเมลของผู้รับที่ผู้ใช้บริการกำหนดเท่านั้น การส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลนี้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบของผู้ให้บริการ ความรับผิดต่อใบกำกับภาษี หรือข้อความในอีเมลเป็นของผู้ส่งอีเมล


ตะกร้าสินค้า

รายการที่ชอบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Chat