เราเก็บช้อมูลอะไรของคุณบ้าง

เราจะเก็บข้อมูลของคุณเพื่อนำมาใช้ในการให้บริการต่างๆ ติดต่อคุณ ปรับปรุง หรือพัฒนาบริการนี้ หรือบริการอื่น หรือกระบวนการอื่นๆ ของเรา หรือกิจการในเครือที่เกี่ยวข้องกับเรา โดยข้อมูลที่เราเก็บมีดังต่อไปนี้


1. ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

เราเก็บข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน อีเมล เบอร์ติดต่อ หรือไฟล์ข้อมูลที่อัพโหลดในระบบของคุณ และ เราเก็บข้อมูล ประเภทกิจการ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวนิติบุคคล อีเมลเบอร์ติดต่อหรือไฟล์ข้อมูลที่อัพโหลดและข้อมูลอื่นๆที่กรอกเข้ามาในโปรแกรมของเราสำหรับข้อมูลกิจการที่คุณทำงานด้วย ทำงานอยู่ในกิจการนั้นๆกิจการที่คุณเป็นเจ้าของหรือกิจการที่คุณทำรายการค้าด้วยในฐานะคู่ค้าของคุณ หรือกิจการของคุณที่คุณทำงานด้วยทำงานอยู่ในกิจการนั้นๆ กิจการที่คุณเป็นเจ้าของ


2. ข้อมูลการใช้งาน

เราเก็บข้อมูลการใช้งานทั้งหมดของคุณในโปรแกรม เช่น การเข้าสู่ระบบ การสร้างเอกสารการค้า การบันทึกบัญชี การเรียกดูรายงาน การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ การออกจากระบบ หรือการใช้งานอื่นๆ ข้อมูลนี้รวมถึงเวลาที่คุณใช้งาน IP ที่คุณเข้ามาใช้งาน จำนวนครั้งที่คุณเรียกใช้งานส่วนต่างๆในเว็บไซต์ของเรา


3. เรารวบรวมข้อมูลคุณอย่างไร

เรารวบรวมข้อมูลของคุณทางตรงจากการใช้งานโปรแกรมของเรา เช่น การสมัครใช้งาน การเพิ่มผู้ใช้งาน การเพิ่มผู้ติดต่อ การนำเข้าข้อมูลในระบบผ่านการใช้งานของคุณ การสมัครใช้งาน การเพิ่มผู้ใช้งาน การเพิ่มผู้ติดต่อ การนำเข้าข้อมูลในระบบผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น API (Application Programming Interface) การแชทสอบถามข้อมูลกับทางทีมงาน ผ่านระบบแชทในโปรแกรม การใช้ หรือดูข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เรารวบรวมข้อมูลของคุณทางอ้อมจาก การสมัครใช้งาน การเพิ่มผู้ใช้งาน การเพิ่มผู้ติดต่อ การนำเข้าข้อมูลในระบบผ่านการใช้งานของผู้ใช้งานคนอื่นในเว็บไซต์ของเรา การสมัครใช้งาน การเพิ่มผู้ใช้งาน การเพิ่มผู้ติดต่อ การนำเข้าข้อมูลในระบบผ่านระบบอัตโนมัติ เช่น API (Application Programming ของผู้ใช้งานคนอื่นในเว็บไซต์ของเรา การแชทสอบถามข้อมูลกับทางทีมงาน ผ่านระบบแชทในหน้าเว็บไซต์


4. เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เรารวบรวมข้อมูลของคุณ เพื่อนำไปใช้งานดังต่อไปนี้ เพื่อติดต่อกับคุณ จัดการคำสั่งซื้อ และจัดการบัญชีของคุณ เพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณว่าเป็นบุคคลตามที่ให้ข้อมูลจริง เพื่อให้บริการโปรแกรมต่างๆ บริการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ เพื่อแนะนำสินค้า หรือบริการที่เราคิดว่าคุณน่าจะมีความต้องการ โดยการโทร ส่งข้อความ ส่งอีเมล หรือสื่อสารกับคุณด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อไปวิเคราะห์กิจการ วิเคราะห์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการ และการตัดสินใจของเรา เพื่อให้บริการอื่นๆกับคุณ โดยเรา กิจการที่เกี่ยวข้องกับเรา พันธมิตรของเรา หรือผู้ให้บริการภายนอก (บุคคลที่ 3) ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการให้บริการ เช่น การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เราต้องส่งข้อมูลใบกำกับภาษีนั้นไปยังหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรมสรรพากร ออกหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ เราต้องส่งข้อมูลรายการค้าไปยังธนาคารที่ให้บริการหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ การทำรายการจ่ายเงินผ่านธนาคาร เราต้องส่งข้อมูลรายการค้าไปยังธนาคารที่ให้บริการ การออกใบแจ้งหนี้ที่สามารถรับชำระเงินได้เลย เราต้องส่งข้อมูลเลขที่อ้างอิง จำนวนเงิน ไปยังธนาคาร หรือผู้ให้บริการระบบรับชำระเงิน การประเมินความเสี่ยง หรือพิจารณาสินเชื่อของกิจการ เราต้องส่งข้อมูลความเสี่ยงไปยังผู้ให้บริการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ธนาคาร หรือหน่วยงานอื่นๆ การให้บริการแชทตอบคำถาม ทำให้เราต้องให้ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล และข้อมูลการใช้งานอื่นๆที่ต้องเก็บในระบบของผู้ให้บริการระบบแชท การส่งเอกสารให้กับคุณ เราต้องใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งเอกสารไปให้คุณทำให้เราต้องให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทร ไปยังผู้ให้บริการขนส่ง หรือบริการอื่นๆของเราที่ต้องแบ่งปันข้อมูลให้บุคคลภายนอก เนื่องจากความจำเป็นปกติในการให้บริการ และเราจะให้ข้อมูลแก่พันธมิตรของเรา หรือผู้ให้บริการ ภายนอกเท่าที่จำเป็นในการให้บริการ หรือพัฒนาบริการให้ดีขึ้นเท่านั้น โดยการยอมรับของคุณ เราสามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณไปยังพันธมิตรของเรา เพื่อให้พันธมิตรของเราสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการนำเสนอสินค้า หรือบริการที่ คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับคุณ โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลไปให้องค์กรพันธมิตรดังต่อไปนี้ตามความต้องการของคุณ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ ผู้ให้บริการโปรแกรมต่างๆทั้งทางธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ส่วนบุคคล ธุรกิจค้าขายออนไลน์ ธุรกิจค้าขายสินค้า หรือบริการทางธุรกิจอื่นๆ หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นที่คุณยอมรับให้เราสามารถแบ่งปันข้อมูลของคุณ ในเรื่องของการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานรัฐ เราไม่มีนโยบายในการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพากร หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานอื่นๆที่อาจจะต้องการข้อมูลของคุณ อธิบายง่ายๆคือถ้าหน่วยงานดังกล่าวขอข้อมูลของคุณจากเรา เราก็จะไม่ให้ข้อมูล เว้นแต่ คุณยอมรับให้เราส่งข้อมูลแทนกิจการของคุณ เป็นการใช้งานตามปกติของระบบ เช่น การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นแบบภาษีออนไลน์ การยื่นงบการเงิน ออนไลน์ หรือบริการอื่นๆในอนาคตที่เป็นการให้บริการตามปกติที่ข้อมูลจะส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว เป็นไปตามคำสั่งศาล คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย


5. การตลาด

เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวสินค้า หรือบรการของเรา และของพันธมิตรของเราที่เราคิดว่าคุณน่าจะต้องการ โดยพันธมิตรดังกล่าว เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินต่างๆ ผู้ให้บริการโปรแกรมต่างๆทั้งทางธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ส่วนบุคคล ธุรกิจค้าขายออนไลน์ ธุรกิจค้าขายสินค้า หรือบริการทางธุรกิจอื่นๆ


โดยคุณสามารถเลิกติดตามข้อมูลได้ โดยการแจ้งกลับมาทางอีเมล หรือกด unsubscribes ภายในอีเมล หรือข้อความที่ส่งไป คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราเลิกติตต่อกับคุณโดยวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยถ้าคุณไม่ต้องการให้เราติดต่อไปทางการตลาดอีก สามารถแจ้งกลับมาได้ทางอีเมล

ตะกร้าสินค้า

รายการที่ชอบ

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Chat